Szybkie zgłoszenie

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu skladamy-komputery.pl. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu i bezpośredni kontakt z Administratorem w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych.

 

DEFINICJE:

Serwis: serwis internetowy działający pod adresem www.skladamy-komputery.pl

Administrator: Michał Andruszkiewicz, przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą „Składamy Komputery Michał Andruszkiewicz” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomska nr 270, lok. 8., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8943130045, REGON: 380622187, będący właścicielem Serwisu.

Dane kontaktowe Administratora na potrzeby kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Składamy Komputery Michał Andruszkiewicz, Strzegomska 270/8, 54-432 Wrocław, NIP: 8943130045, REGON: 380622187.

Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik: każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i jego funkcjonalności, zawierająca umowy z Administratorem oraz kontaktująca się z Administratorem w jakiejkolwiek formie (mail, telefon itp.), której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) i Rozporządzenia.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane wyłącznie w celach opisanych szczegółowo w niniejszej Polityce Prywatności i nie są przetwarzane dalej w jakikolwiek sposób niezgodny z tymi celami.

Dane osobowe zbieranie są w zakresie adekwatnym, niezbędnym i koniecznym dla realizacji celów, w jakich są przetwarzane. W szczególności dane osobowe nie są przekazywane, ujawniane ani udostępniane przez Administratora podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usług księgowych, prawnych, informatycznych oraz usług przewozu, które uzyskują każdorazowo wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania danej usługi.

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń, a w razie konieczności, wdraża odpowiednie środki, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, rozliczeń wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski i zapytania ofertowe, rozpatrzenia reklamacji.

CELE, TERMIN I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ADMINISTRATOROWI

Administrator przetwarza udostępnione mu przez Użytkownika dane osobowe, tj. adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, nazwa spółki, dane kontaktowe osób uprawnionych do kontaktów biznesowych z Usługodawcą w imieniu Użytkownika na jakimkolwiek etapie współpracy, dane kontaktowe w zakresie komunikatorów internetowych wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i wyłącznie w następującym zakresie:

 • Zawarcie i wykonanie umowy – przetwarzanie przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń wynikających z jej zawarcia i wykonania (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia):
 • rozpatrywanie reklamacji – przetwarzanie do czasu upływu 12 miesięcy po wygaśnięciu praw i obowiązków z tytułu rękojmi  (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia):
 • dochodzenie przez Użytkownika lub Usługodawcę roszczeń związanych ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę, w tym roszczeń wynikających z jej zawarcia i wykonania przetwarzanie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • przechowywanie dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków itp.) do czasu upływu okresu, w którym Usługodawca zobowiązany jest przechowywać dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 • prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych własnych produktów i usług, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jednakże wyłącznie w przypadku i w zakresie, w którym Użytkownik wyraził Usługodawcy wyraźną zgodę na otrzymywanie takich informacji i ofert – przetwarzanie do chwili cofnięcia tej zgody (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przy czym „zgoda” zgodnie z Rozporządzeniem powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia, może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych;
 • obsługi zgłoszeń kierowanych do Usługodawcy z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie lub z wykorzystaniem innych form kontaktu z Usługodawcą, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniego kontaktu pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem w danej sprawie, celem zapewnienia Usługodawcy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie utrzymania kontaktów biznesowych z Użytkownikami i zapewnieniu im Usług jak najlepiej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • prowadzenie i bieżące zarządzanie profilami Usługodawcy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+) ,komunikowanie się z osobami, które polubiły te profile, w tym celu organizowania wydarzeń lub konkursów, przetwarzanie odbywa się na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami (linki do treści tychże regulaminów: Facebook, Instargram, Google+, Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w razie zaistnienia takiej konieczności (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

Po upływie okresu przetwarzania, określonego zgodnie z postanowieniami pkt 1- 7 powyżej, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać Usługodawcy w jakiejkolwiek formie danych należących do szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę takich danych, jednakże Usługodawca będzie usuwać tego rodzaju dane niezwłocznie po stwierdzeniu ich udostępnienia przez Użytkownika.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Użytkownik ma prawo:

 • uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzane są jego dane osobowe oraz dodatkowo kopię tychże danych osobowych;
 • zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto do przenoszenia danych osobowych;
 • wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Użytkownik sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 był nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

Wniosek dotyczący realizacji praw Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych należy złożyć:

w formie pisemnej na adres: Składamy Komputery Michał Andruszkiewicz, Strzegomska 270/8, 54-432 Wrocław

lub

drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien w miarę możliwości dokładnie wskazywać, czego dotyczy żądanie. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie na podstawie otrzymanego wniosku  ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe, niezbędne mu informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą uprawnione żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PLIKI COOKIES I GOOGLE ANALYTICS

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu w następujących celach:

 • zapamiętywania Usług dodanych do Koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia lub danych logowania do Serwisu;
 • identyfikacji Użytkownika jako posiadacza Konta Klienta i pokazywanie, że jest zalogowany;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania Serwisu;
 • optymalizacji i ulepszania funkcjonalności Serwisu.

Administrator informuje, że większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej, tj. możne np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym przypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu, wskazane powyżej w pkt 1-5.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej oraz pod poniższymi linkami:

- dla przeglądarki  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

- dla przeglądarki Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- dla przeglądarki  Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

- dla przeglądarki  Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042

- dla przeglądarki  Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

- dla przeglądarki Microsoft Edge

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

Administrator informuje, że Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne dla ustalenia faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na korzystanie przez Administratora z plików Cookies – zgodnie z przepisami prawa, taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zobowiązany jest odpowiednio zmienić ustawienia używanej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Administrator korzysta w ramach Serwisu z usług Google Analytics (polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

Informacje o sposobie korzystania z Serwisu, zbierane przez Google Analytics (dane zbierane automatycznie) służą wyłącznie w celu prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Posiadanie informacji o statystykach pozwala nam na usprawnienie działania Serwisu i jego rozwój zgodnie z potrzebami Użytkowników.

Google Analytics służy wyłącznie do zbierania anonimowych statystyk w celach analitycznych, które zawierają informację o tym, jak Użytkownik korzysta ze Strony i pomaga nam one w ulepszaniu jej funkcjonalności i zawartości.

Informacje zbierane przez Google Analytics nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości Użytkowników, gromadzone są wyłącznie anonimowe informacje bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Narzędzie Google Analytics korzysta z własnych ciasteczek do analizowania działań osób korzystających z danej witryny. Ciasteczka zawierają np. informację z jakiej witryny Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową lub z jakiej przeglądarki internetowej korzysta, jego wiek czy miejscowość i kraj, w którym się znajduje.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 9 lipca 2018 r.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń lub wyślij swój e-mail

Projekt i wykonanie Fastlan.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…