Szybkie zgłoszenie

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Zwany dalej „Regulaminem”

Obowiązujący od dnia 9 czerwca 2018 r.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem składamy-komputery.pl (zwanej dalej: „Serwisem”), w szczególności prowadzenie Konta Klienta, warunki i zasady zawierania oraz realizacji umów, prawa i obowiązki Klienta związane z korzystaniem z Serwisu oraz z usług świadczonych przez Usługodawcę (dalej: „Usługi”).
 2. Serwis prowadzony jest przez Michała Andruszkiewicza, przedsiębiorcę prowadzącego działalność pod firmą „Składamy Komputery Michał Andruszkiewicz” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomska nr 270, lok. 8., wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8943130045, REGON: 380622187 (zwanego dalej „Usługodawcą”).
 3. Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach, w szczególności związanych z korzystaniem z Serwisu, zamawianiem i realizacją Usług, reklamacjami, ochroną danych osobowych Użytkowników itp.:
 • adres pocztowy: Michał Andruszkiewicz, Strzegomska 270/8, 54-432 Wrocław
 • numer telefonu i/lub faksu: tel.: 735 611 005
 • adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed dokonaniem rejestracji w Serwisie oraz przed złożeniem zamówienia na wykonanie usługi za pośrednictwem Serwisu.
 3. Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem (link: https://skladamy-komputery.pl/regulamin.html).
 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu związanych ze składaniem zamówień i kontaktu z Usługodawcą niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
  • Twój Koszyk – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Usług do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację informacji o Kliencie.
  • Konto Klienta - zbiór danych dotyczących danego Klienta, zawierający przekazane przez Klienta dane osobowe oraz informacje o składanych przez niego zamówieniach i zawartych z Usługodawcą umowach, z wykorzystaniem którego Klient może korzystać z Serwisu. Konto Klienta tworzone jest w drodze dokonanej przez Klienta dobrowolnej rejestracji w Serwisie.
  • Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów (link: https://skladamy-komputery.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies)

KONTO KLIENTA

 1. Korzystanie z Serwisu i rejestracja w Serwisie wymaga uprzedniego, dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Posiadanie Konta Klienta umożliwia : logowanie oraz automatyczne wypełnianie danych do zamówienia/faktury.
 3. Klient uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji na podstronie „Twoje Konto” lub po dokonaniu rejestracji w trakcie składania zamówienia, na podstronie „Koszyk”.
 4. W ramach rejestracji Klient podaje adres e-mail, nazwę użytkownika oraz hasło, a także opcjonalnie dane niezbędne do wystawienia przez Usługodawcę faktur: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, NIP.
 5. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, zalogowanie się do Konta Klienta wymaga każdorazowo wpisania danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. W chwili rejestracji Klient uzyskuje możliwość korzystania z Konta Klienta i pomiędzy nim a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony obejmująca prowadzenie Konta Klienta.
 7. Dane Klienta przechowywane w Koncie Klienta wykorzystywane są w celu zawierania umów, wystawiania faktur VAT obejmujących płatność za wykonanie Usługi oraz w celu bieżącej komunikacji związanej z zawieraniem i wykonaniem umów, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez Klienta, także w celu przesyłania informacji marketingowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta odbywa się na zasadach określonych w Polityce prywatności (link: https://skladamy-komputery.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies).
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną obejmującą prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy przesłać za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Konto Klienta zostanie usunięte niezwłocznie.
 9. Klient nie może umieszczać w Serwisie ani dostarczać do Usługodawcy treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym lub naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 10. Klient zobowiązany jest podawać Usługodawcy prawidłowe dane osobowe oraz niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamawianej Usługi.

       

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW

 1. Zamieszczone na stronach Serwisu informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, tym ich opisy, warunki świadczenia oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a tym samym nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny usług podane w Serwisie są cenami brutto, obejmującymi podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług w Serwisie, zamieszczania informacji o nowych Usługach, przeprowadzenia i odwoływania promocji bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Klient składa Usługodawcy ofertę obejmującą wykonanie Usługi przez poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia prawidłowe dane na potrzeby wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT.
 6. Aby złożyć zamówienie należy kolejno:
 • wypełnić formularz znajdujący się przy opisie wybranej Usługi, w tym opisać w pozycji „Więcej informacji” wszystkie istotne dla Klienta elementy zamawianej Usługi;
 • przejść do podstrony „Twój Koszyk” poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” i następnie prawidłowego uzupełnić wymagane dane w wyświetlonej dalszej części formularza zamówienia;;
 • zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie opcji akceptuję w formularzu zamówienia (link odsyłający do Regulaminu zawarty jest w formularzu zamówienia). Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”;
 • następnie zachować wyświetlone Klientowi informacje o płatności za Usługę (dane do przelewu bankowego) celem dokonania płatności;
 • poczekać na potwierdzenie otrzymania zamówienia (nie jest to oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta).
 1. Przyjęcie oferty (przyjęcie zamówienia do realizacji) zostanie potwierdzone przez Usługodawcę drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia.
 2. Usługodawca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Usługodawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonał płatności.
 3. Umowa zawarta jest z chwilą doręczenia Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
 4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w formie przelewu bankowego na rachunek Usługodawcy w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przesłanego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia.
 5. Płatność wynagrodzenia za wykonanie Usługi może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, przy czym za moment dokonania płatności uważa się moment uznania środków na rachunek bankowym Usługodawcy, a jeżeli Usługodawca wyrazi na to zgodę, płatność może nastąpić gotówką w dniu wykonania Usługi.
 6. Usługodawca ma prawo wstrzymać się z przystąpieniem do wykonania Usługi do czasu otrzymania płatności wynagrodzenia w pełnej wysokości.
 7. Dostępna w Serwisie funkcjonalność „Szybkie zgłoszenie” służy uzyskaniu przez Klienta bliższych informacji o Usługach i nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny Usługi, tj. nie prowadzi bezpośrednio do zawarcia umowy.
 8. Posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia, jednakże posiadanie Konta Klienta ułatwia składanie zamówień.
 9. Posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne do korzystania z kodów rabatowych na Usługi.
 10. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługi doradztwa świadczone są w godzinach od 8 do 20 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w formie określonej w opisie Usługi zawartym w Serwisie, a w jego braku w formie wybranej przez Klienta spośród następujących możliwości (z uwzględnieniem charakteru danej Usługi):
 • za pośrednictwem komunikatora Skype (tu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta Skype, łącza internetowego oraz słuchawek (głośnika) i mikrofonu;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • telefonicznie
 • osobiście (Usługodawca świadczy osobiście Usługi wyłącznie na obszarze miasta Wrocław).
 1. W przypadku usług, które wykonywane są w lokalizacji Klienta (Usługi świadczone są wyłącznie na obszarze miasta Wrocław), Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z dojazdem Usługodawcy do miejsca wykonania Usługi.
 2. W przypadku Usług, które wykonywane są w siedzibie Usługodawcy, Klient zobowiązany jest dostarczyć sprzęt komputerowy objęty Usługą do siedziby Usługodawcy w uzgodniony sposób i w uzgodnionym terminie, a po otrzymaniu informacji o wykonaniu Usługi zobowiązany jest niezwłocznie odebrać ww. sprzęt od Usługodawcy, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem i odebraniem sprzętu komputerowego objętego Usługą ponosi wyłącznie Klient.
 3. Warunkiem pozostawienia przez Klienta sprzętu komputerowego w siedzibie Usługodawcy jest podpisanie przez Usługodawcę i Klienta protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór protokołu przesyłany jest także Klientowi w wiadomości mailowej po zawarciu umowy na wykonanie Usługi obejmującej pozostawienie sprzętu w siedzibie Usługodawcy.
 4. W przypadku przesyłania sprzętu komputerowego do siedziby za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest dołączyć do przesyłki wypełniony i podpisany protokół, o którym mowa w pkt 4 powyżej. Po odebraniu przesyłki od Klienta, Usługodawca niezwłocznie zweryfikuje zawartość przesyłki i odeśle Klientowi skan podpisanego przez Usługodawcę protokołu.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzenia lub braków w zawartości przesyłki, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Klient zobowiązany jest podjąć działania wobec przewoźnika celem wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przesyłką.
 6. Usługodawca nie jest uprawniony ani zobowiązany do dokonywania w imieniu lub na rzecz Klienta jakichkolwiek czynności prawnych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a przewoźnikiem, w szczególności za jakiekolwiek działania i zaniechania wynikające z podania nieprawidłowych danych przez Klienta, niedotrzymanie uzgodnionych przez Usługodawcę i Klienta terminów dostarczenia lub odbioru przesyłki, za działania i zaniechania przewoźnika.
 8. Usługodawca zobowiązany jest do odbioru przesyłki, zawierającej sprzęt komputerowy na potrzeby wykonania Usługi, nadanej w uzgodnionym przez Usługodawcę i Klienta terminie oraz do wydania jej, po wykonaniu Usługi, przewoźnikowi zamówionemu przez Klienta.
 9. Klient zobowiązany jest odebrać od Usługodawcy sprzęt komputerowy niezwłocznie po otrzymaniu od Usługodawcy informacji o wykonaniu Usługi. W przypadku nieodebrania ww. sprzętu w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta informacji o wykonaniu Usługi i mimo bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie odbioru, wyznaczonego przez Usługodawcę, nie krótszego niż 7 dni, Usługodawca uprawniony jest do oddania ww. sprzętu w odpłatne przechowanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie, na koszt i ryzyko Klienta lub przekazania go do depozytu sądowego. Z chwilą wydania ww. sprzętu w przechowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na Klienta przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ww. sprzętu.
 10. W sprawach dotyczących realizacji Usług Strony będą komunikowały się drogą poczty elektronicznej, przy czym dla Usługodawcy jest to adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dla Klienta będzie to adres wskazany w przesłanym formularzu zamówienia. Ustalenia poczynione w innej formie wymagają potwierdzenia w formie wiadomości e-mail.
 11. Usługodawca zobowiązany jest wykonać Usługę w terminie wskazanym w opisie Usługi.
 12. Jeżeli opis Usługi w Serwisie nie zawiera terminu wykonania, Usługodawca zobowiązany jest wykonać Usługę w terminie uzgodnionym z Klientem drogą poczty elektronicznej, a jeżeli termin ten nie został uzgodniony, Usługodawca zobowiązany jest wykonać Usługę w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy i uznania wpłaty pełnej kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy (o ile nie uzgodniono płatności w gotówce), a w przypadku gdy dla wykonania Usługi niezbędne jest dodatkowo dostarczenie sprzętu komputerowego do siedziby Usługodawcy, termin ten wynosi 10 dni od dnia dostarczenia kompletnego zestawu sprzętu komputerowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania Usługi.
 13. Usługodawca może wstrzymać się z przystąpieniem do wykonania Usługi do czasu otrzymania wpłaty pełnej kwoty wynagrodzenia.
 14. Wszelkie koszty dostarczenia i odebrania produktów (podzespołów itp.) na potrzeby wykonania Usługi pokrywa Klient. Przesyłka odbywa się w sposób uzgodniony przez Strony.
 15. Ryzyko utraty i przypadkowego zniszczenia (podzespołów itp.), które dostarczone są do Usługodawcy za pośrednictwem przewoźnika, przechodzi na Usługodawcę z chwilą podpisania przez niego protokołu odbioru przesyłki i przechodzi na ponownie Klienta w chwili wydania ww. produktów przez Usługodawcę przewoźnikowi.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Klient będący Konsumentem, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest przesłać Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
 4. Usługodawca niniejszym informuje, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.)
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, o ile nie zachodzi przypadek wskazany w pkt 4 powyżej.

DANE OSOBOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klientów w Serwisie (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji oraz przekazywane Usługodawcy w ramach zawierania i wykonania umowy oraz w ramach kontaktów handlowych i biznesowych, przetwarzane są przez Usługodawcę (Administrator danych).
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Serwisu w Polityce prywatności (link: https://skladamy-komputery.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies).
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Dane przetwarzane są w celu składania zamówień na Usługi, zawierania i wykonania umów o świadczenie Usług oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych przez Usługodawcę, dotyczących świadczonych przez niego Usług oraz aktualnych promocji.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (sekcja „Twoje konto”).
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego prawidłowymi danymi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, wynikającym z faktu otrzymania przez niego od Klienta nieprawidłowych danych.
 7. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych udostępnionych mu przez Klienta na zasadach określonych w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy (Wrocław).
 3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W celach statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów, Usługodawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w każdej chwili zmienić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Serwis do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności (link).
 5. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 7. Do zamówień i umów zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia złożenia danego zamówienia przez Klienta.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on udostępniony w Serwisie wraz z informacją o dacie od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez komunikat w Serwisie oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym Regulaminem w formacie .pdf).
 9. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta Klienta przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z pkt 8 powyżej.
 10. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług, funkcjonowania Serwisu, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać drogą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy oraz drogą telefoniczną pod nr telefonu 735 611 005.
 2. Składając reklamację Klient musi wskazać powód reklamacji i sprecyzować swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy wskazać dane Klienta, Usługę, której wykonania dotyczy reklamacja oraz przedstawić dowód dokonania płatności za fakturę VAT obejmującą ww. Usługę.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o uzupełnienie w reklamacji wskazanych informacji.
 7. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu kompletnej reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń lub wyślij swój e-mail

Projekt i wykonanie Fastlan.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…